Jack Holland: Nőgyűlölet (4. rész)

Jack Holland (1947-2004) ír újságíró többéves kutatómunkájának eredménye ez a könyv: a nőgyűlölet felkavaró, megrázó története. A nőgyűlölet szó megjelenését a magyar szótörténet 1799-re keltezi, angol változata, a misogyny 1656-ben jelent meg először, jóllehet az, amit a szó jelöl, már évezredek óta létezett. És létezik a mai napig. Pedig nem kellene. „Aki ezt a könyvet elolvassa, szemlesütve fog a nőktől bocsánatot kérni.”

A mű eredeti címe Misogyny, 2006-ban jelent meg Londonban, azóta több nyelvre lefordították, 2008-ban hetekig vezette a német toplistákat.
A 3. fejezetet adjuk közre több részben.
Első rész
Második rész
Harmadik rész
Fordította Vallasek Júlia. A könyv hamarosan megjelenik a Bookart Kiadó gondozásában.

Jack Holland

Nőgyűlölet
A világ legrégibb előítélete

3. fejezet
Az isteni közbelépés. A nőgyűlölet és a kereszténység terjedése

Pál apostol látszatra jelentéktelen, csúnya kis ember volt, „nagy, kopasz fejjel”, görbe lábakkal, összenőtt, vastag, sötét szemöldökkel és hosszú orral. Ránézésre senki nem gondolta volna, hogy ilyen nagy zavart fog tudni kelteni az emberi lélekben.14 Pál apostol levelei forradalmian megrengették az emberi érzékenység alapjait. A Rómabeliekhez írt levelében a saját testéről ír:

„Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. (…)
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.
De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.”
(Róm 7,18–25)

Ezek a sorok az emberi testhez intézet hadüzenetként is értelmezhetőek. Csakhogy, amikor az ember hadat üzen önmagának, a harc első áldozatai a nők lesznek. Ez a háború ma is zajlik.

A klasszikus antikvitás számos bölcselője, mint például Platón, dualisták voltak, a világ megértésére törekedtek, és igyekeztek meghatározni a világ rejtett vezérlő elvét. Ennek eredményeképpen alkalmatlannak, sőt akadálynak tekintették a mindennapi valóságot, beleértve a testet és annak szükségleteit is. De nem tartották mélységesen gonosznak, mint Pál apostol. Ilyen kétségbeesett kiáltás, mint amilyen saját, lázadó teste miatt szakadt ki az apostolból, még sohasem hangzott fel korábban. Platón legfeljebb szerencsétlen kellemetlenségnek tekintette a testet, melyen az igazságot kereső filozófusnak túl kell tennie magát. Pál apostol számára a test az isteninek az elutasítását jelentette, lázadást a legnagyobb igazsággal szemben, amelyért Isten fia kereszthalált halt. És a hús lázadásának legfőbb felbujtói kétségtelenül a nők.

A Korinthusbeliekhez írt levelében, melyet a nőtlenség kérdésén vitázó keresztényeknek írt, ezt mondja:

„… jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. (…)
Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyeknek, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is.
De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni.”
(1Kor 7,1–2;8–9)

A házasság „védelem lett a vágy ellen”15. Pál apostol nem javasolja, hogy minden keresztény maradjon nőtlen, hiszen ez ellehetetlenítette volna az új hit terjesztését, de a szükséges rosszként felfogott emberi szexualitásról alkotott sivár képe újabb bizonyítékul szolgált az egyház egyre növekvő nőgyűlöletére. A szentség egyre inkább a szüzességgel lett egyenlő.

Fotó: Flickr, Nirmal Dayani

A lázadó testet meg kellett zabolázni, és mint egy ellenséges erődöt, böjttel, sanyargatással és más büntetésekkel kellett leigázni, legfőképpen pedig szexuális önmegtartóztatással. A görögöket és a rómaiakat arra tanították, hogy a szenvedélyek fölött uralkodni kell. A keresztény tanító, Alexandriai Kelemen szerint (kb. i. sz. 150–215) „eszményünk az, hogy egyáltalán ne váljunk a szenvedély prédájává”16. A második század végére a korai egyház egyik legfontosabb és legbefolyásosabb személyisége, Quintus Septimius Florens Tertullianus (160–220) már leírhatta azt, hogy „…akinek a szíve éber volt, az inkább böjtölt, (…) az erényt megmutatva a böjtöt állandósította, és szemével látta Isten dicsőségét, fülével hallotta Isten hangját, szívében fontolgatta Isten törvényét…”17

Elméletileg a férfinak könnyebb megtartóztatnia magát a nővel való közösülés gondolatától, ha az a nő visszafogottan öltözködik. Tertullianus szerint „…az üdvösség pedig nem csupán a nőknek, de a férfiaknak is, főképpen a szemérmetesség gyakorlásáért jár”18. A nőknek ekkor már fátylat kellett viselniük a keresztény szertartásokon. Tertullianus tiltotta el a nőket a ministrálástól, mondván, hogy képesek elterelni a hívők figyelmét. A keresztény férfi saját testével vívott harcában a csinosan öltözött nő jelentette lázadó testrészének legnagyobb szövetségesét. Tertullianus ezért egy egész értekezést szán az „asszonyi cicomára”, hogy semlegesítse ezt a hatalmat. Ebben azt állítja, hogy a nők testük díszítését, arcuk festését azoktól az angyaloktól tanulták, akikkel párosodtak. A bukott angyalok „az asszonyok kezére játszották a női hiúság múlandó eszközeit. Nyakláncok változatos díszét adó csillogó kövecskéket, aranypereceket a karok nehezítésére, pirosító kenőcsöt az arcok színezéséhez s a szem fölött való ívekre szolgáló bizonyos fekete port is.” Pál apostol vezette be az élő Isten templomaként felfogott test eszményét.19 A hivalkodást, arcfestést kedvelő nők beszennyezik ezt a templomot, távozásra kényszerítik Istent.

„Az Isten ellen vétkeznek ugyanis a bőrüket festékkel maszatolók, az arcukat pirosítókkal szennyezők és a szemöldöküket korommal ívezők. Nos igen, nem tetszik nekik az Isten alkotása. Csak természetes, hogy magukat gáncsolják abban, s így megróják a mindenség Alkotóját is. Az eszközöket ehhez az Istennel szembenálló művésztől csenik, ez pedig nem más, mint az ördög. Ugyan ki mutatná meg, hogy a test miképpen változtatható, ha nem ő, aki az ember lelkét is átgyúrta gonoszsággal.”20

A görög városállamok és Róma nőgyűlölői egyaránt szidalmazták a nőket a szépítkezésért. Ám Cato vagy Juvenalis ezt csupán az emberi hiúság jelének tekintették. Elismerték, hogy a nőknek hatalmában áll megzavarni az önuralom és a fegyelem erényét követő, csiszolt elméjű férfiakat, ugyanakkor a szépítkezési kedv szerintük csak azt mutatja, hogy mennyire ostobák a nők, hogy olyan múlékony csecsebecsékre vágynak, mint a szépség. Tertullianus-szal már átlépünk egy másik világba, ahol a természetes és a természetfeletti között leomlott a határ, ahol Isten és a sátán küzdenek az emberi test harcmezején, és ahol a nemi vágy a sötétség erőinek legfélelmetesebb fegyvere. Az isteni erő azok oldalán lép közbe, akik igyekeznek elfojtani a szexualitást, ami alapvetően és elsősorban a női nemiség elnyomását jelenti. Hogy ne váljon az ördög szövetségesévé, Tertullianus szerint a nő „inkább fekete gyászruhában bolyongana, sőt elhanyagolt külsőre áhítoznék, mint aki a zokogó és bűnét bánó Évát hordozza magában. Lám, így tökéletesebben engesztelné ki-ki bűnbánata sokféle öltözékével Éva örökségét – hogy szóval is kimondjam –, az első gonosztett gyalázatát s a vesztébe zuhant ember gyűlöletességét.”

Tertullianus válasza arra a javaslatra, hogy fátyolt nem viselő lányt engedjenek a gyülekezetbe, példázza, hogy az erénycsőszök hogyan élik ki, szigorú ítéletnek álcázva, maszturbációs fantáziájukat: „…amikor sok tekintet fúrja át, miközben mutogató ujjak csiklandozzák, amikor szerfölött szeretik, amikor ölelések és folytonos csókok közepette felhevül .”21

Az egyik bekezdésben, amely hírhedté vált, mióta Simone de Beauvoir idézte a Második nemben, Tertullianus a nő és az ördög kapcsolatáról beszél:

„Nemde él az Isten büntető ítélete e világi élet során, szükségszerűen élnie kell tehát bűnöd adósságának is. Te nyitottál kaput az ördögnek, te törted meg ama fának a pecsétjét, te hagytad cserben legelőször az isteni törvényt, s te beszélted rá cselesen a bűnre, akivel a támadó ördög nem boldogulhatott. Isten képmását, a férfit, ugyancsak könnyen zúztad össze. Érdemed, vagyis a halál okán kellett az Isten fiának meghalnia. És még azon jártatod eszedet, hogy csecsebecséket aggass bőrruhád fölé.”22

Tertullianus annak az ószövetségi istenségnek a stílusában mennydörög a nőkre, aki annak idején azzal fenyegette őket, hogy ki fog hullni a hajuk. Hangneme és szavai azonban sokkal fenyegetőbbek. Nem csupán az ember bukásáért felelősek a nők, hanem ők (nem a zsidók, és nem a római hatóságok) okolhatók Jézusnak, az ember megváltójának szenvedéseiért és haláláért is. A nők húsán keresztül jut az ördög a világba. Megfeledkezve Jézus nőkkel szembeni viselkedésének példájáról, Alexandriai Kelemen azt állítja, hogy Jézus küldetése „a nők által elkövetett gonoszságok megszüntetése” volt, amin ő a nemi vágyat, a születést és a halált érti. A Példabeszédek könyvét parafrazálja: „És házasság követte az asszonyt, szaporodás a házasságot, a halál pedig a szaporulatot.”

14 A leírás Szent Pál cselekedetei című apokrifból származik. Idézi Johnson: I. m.
15 Brown: I. m.
16 Brown: I. m.
17 Tertullianus: A böjtökről. (Ford. Vanyó László.) In: Ókeresztény írók, XII. kötet, Szent István Társulat, 1986.
18 Tertullianus: Az asszonyi cicomáról. (Ford. Városi István.) In: Ókeresztény írók, XII. kötet, Szent István Társulat, 1986.
19 2Kor 6,16.
20 Tertullianus: Az asszonyi cicomáról. (Ford. Városi István.) In: Ókeresztény írók, XII. kötet, Szent István Társulat, 1986.
21 Tertullianus: A szüzek fátyláról. (Ford. Vanyó László.) In: Ókeresztény írók, XII. kötet, Szent István Társulat, 1986.
22 Tertullianus: Az asszonyi cicomáról. (Ford. Városi István.) In: Ókeresztény írók, XII. kötet, Szent István Társulat, 1986.

Jack Holland: Nőgyűlölet (4. rész) bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. láng dani hozzászólása:

    naná! aki nem születik meg, az nem is tud meghalni. pofonegyszerű!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.