Erdélyi Múzeum-Egyesület kategória bejegyzései

Az erdélyi Csákyak

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Az erdélyi Csákyak


A monográfia bemutatja a Csáky birtokvagyon és politikai tekintély megalapozását a 17. század első felében, vizsgálja a család erdélyi ágát Csáky László visszatérésétől az erdélyi birtokokra, s az ott folytatott kapcsolatépítést, birtokszerzést és gazdálkodást a 17. század közepétől 1742-ig, a »

 • ISBN: 978-606-8178-39-4, 978-963-473-470-3

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Debreceni Egyetem
http://eme.ro


Miért nem lehettem költő?

* * * * * 2 értékelés

Miért nem lehettem költő?


Nagy Julianna

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke doktori iskolájának oktatói és hallga­tói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. A forrásközlő kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a néphagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot.
Nagyné »

 • ISBN: 978 606 8178 50 9

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában

* * * *   3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában


Bogdándi Zsolt

Az erdélyi állam kialakulásával a fennhatósága alá került hiteleshelyek is sajátos útra leptek. A hasonló magyarországi intézményekkel azonos alapokra épülve egy különleges erdélyi intézmény, a requisitori hivatal jött létre abból a célból, hogy a társadalomnak a jogbiztosító iratok kibocsátása es »

 • ISBN: 978 606 8178 46 2

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Reformata Transylvanica: Tanulmányok az erdélyi református egyház 16-18. századi történetéhez

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Reformata Transylvanica: Tanulmányok az erdélyi református egyház 16-18. századi történetéhez


Sipos Gábor

E kötet tanulmányai jobbára az elmúlt két évtizedben születtek, nagyobbrészt a református egyháztörténet levéltári forrásaihoz való közvetlen kötődés jegyében. Újraközlésük alkalmat nyújtott a friss szakirodalom eredményeinek fölhasználására, egy-két esetben pedig a téma részletesebb bemutatására is a vonatkozó források alaposabb kiaknázása »

 • ISBN: 978-606-8178-45-5

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Köleséri Sámuel tudományos levelezése 1709-1732

* * * *   4 értékelés
Gyűjtemény

Köleséri Sámuel tudományos levelezése 1709-1732


Jakó Zsigmond

Jakó Zsigmond, a 2008-ban elhunyt kolozsvári professzor kutatta föl itthoni és hallei, londoni, zürichi kézirattárakban Köleséri Sámuel, Szebenbe települt orvos, az ércbányászat országos felügyelője, guberniumi főtisztviselő, szenvedélyes bibliofil levélváltását főleg nyugati kollégáival. Eszmét cseréltek a járványok elleni küzdelem új módjairól, »

 • ISBN: 978 606 8178 52 3

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Történetek és történetmondás Detrehemtelepen

* * * * * 3 értékelés
Gyűjtemény

Történetek és történetmondás Detrehemtelepen


Keszeg Vilmos

A kötet egy mezőségi település, Detrehemtelep 20. századi narratív repertoárját teszi közzé. Két, különböző jellegű szövegbázist tartalmaz. Az egyik egy, a Mezőségen született es élt férfi hagyományból átvett, a hagyományos életformában, hagyományos módon aktivizált repertoárja. A második repertoár arra vet »

 • ISBN: 978-606-8178-47-9

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Dolgozatok az erdélyi múzeum érem- és régiségtárából

* * * * * 1 értékelés
Gyűjtemény

Dolgozatok az erdélyi múzeum érem- és régiségtárából


Ismertető:
Tartalom

Goldman György – Szénászky Júlia: A Tiszai kultúra települése Arad megyében. (A settlement of the Tisza culture from Arad county)

Fekete Mária: Alakos ábrázolások és feltételezett szentélykörzet a magyarországi kora vaskorból (Figurative portrayals and a presumed sanctuary »

 • ISBN: 978 606 8178 36 3
 • Szerkesztette: Bajusz Istvan, Benkő Elek, Emődi Tamás, Kovács András, László Attila

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője


Gáll Erwin

Régészeti adatok észak-erdélyi ispáni központ 11-13. Századi fejlődéséhez.

 • ISBN: 978 606 8178 32 5

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://www.eme.ro


Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19.században

* * *     4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19.században


Kovács Sándor

Az angol–magyar protestáns kapcsolatok 19. századi unitárius vonatkozásait és az unitárius egyház intézményrendszere köré épülő eseménytörténetet mutatja be a szerző úgy, hogy közben tekintélyes bibliográfiai, intézménytörténeti, archontológiai, biográfiai, helytörténeti nyersanyagot halmoz fel. A szerző ezek körében Bölöni Farkas Sándor „napnyugati” »

 • ISBN: 978 606 8178 26 4

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://www.eme.ro


Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke


Gálfi Emőke

Az aradi káptalan levéltárát a 16. században a török pusztítás elől Erdélybe menekítették és sokáig tartotta magát az a tévhit, hogy itt teljes egészében elpusztult. Erre cáfol rá az a mintegy 20 oldalnyi, 16. század elejéről származó regisztrumtöredék, amelynek kivonatolására »

 • ISBN: 978-606-8178-38-7

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


Nyugtalanító írás/képek

* * * * * 2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Nyugtalanító írás/képek


Sándor Katalin

A vizuális költészet médiumköziségét a kötet a konkrét költészet, a betűköltészet és a kollázs kérdésköre felől közelíti meg, reflektálva a kép–szöveg viszonyok történeti és irányzati kontextusaira. Ebben az interpretációs keretben az intermedialitás nem csupán valamilyen médiumok közötti vagy médiumokon belüli »

 • ISBN: 978 6068178 40 0

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben

* * * * ½ 3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben


Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az iskola mint intézmény története, a pedagógus- és diáktársadalom életkörülményei és szakmai teljesítményei, az iskolalátogatás feltételei »

 • Szerkesztette: Keszeg Vilmos
 • ISBN: 978 606 8178 37 0

Erdélyi-Múzeum Egyesület
http://eme.ro


Nemzetek Erdélyben- August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája

* * *     2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Nemzetek Erdélyben- August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája


Bíró Annamária

A 19. század első felétől kezdődően napjainkig Közép-Kelet-Európa közéleti, politikai vitáit a nemzetiségi kérdés határozza meg. Biró Annamária könyve ezeknek a vitáknak az eredettörténetét keresi egy, a 18–19. század fordulóján magyarok és szászok/németek között lezajlott, az erdélyi nemzetek eredettörténetét érintő »

 • ISBN: 978 606 8178 42 4

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Madárnyelven- A moldvai csángók nyelvéről

* * *     6 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Madárnyelven- A moldvai csángók nyelvéről


Tánczos Vilmos

„Ökörbőgés”, „szamárordítás”, „durva parasztbeszéd”, „barbár idióma”, „az ördög kárhozott nyelve”, „botrányos korcsitúra”, „képtelen keveréknyelv”, „csiripelő madárnyelv”, „nevetséges halandzsa”, „nemlétező tálmes-bálmes”, „felháborító értelmetlenség”, „hányingert keltő zagyvaság”, „takargatnivaló szégyenfolt” – ezek azok a minősítések, amelyekkel a helyi egyházi és világi értelmiség, egyszóval »

 • ISBN: 978 606 8178 41 7

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro


Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia

* * * * * 2 értékelés
Gyűjtemény

Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia


A kötet a 2010. április 16-17-én tartott kolozsvári nyelvészeti műhelykonferencia (A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II.) előadásainak anyagát tartalmazza. A konferenciát a BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottsága szervezte, témája pedig »

 • ISBN: 978 606 8178 35 6
 • Szerkesztette: Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor
 • Borítóterv: Fülöp Zoltán

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


(Dráma) Szövegek Metamorfózisa. Kontaktustörténetek A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei- II.Kötet

* * * ½   3 értékelés
Gyűjtemény

(Dráma) Szövegek Metamorfózisa. Kontaktustörténetek A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei- II.Kötet


Könyvünk a Kolozsvárt 2009. június 4–7-én tartott színháztudományi konferencia szerkesztett anyagait tartalmazza. A többnyelvű, nemzetközi tanácskozás mind a színjátszásban felhasznált vagy teátrálissá tett szövegekkel, mind kontextusukkal, történetükkel, mind pedig magával a színházi jelenséggel foglalkozik. A könyv első kötete a régi »

 • ISBN: 978 606 8178 27 1
 • Szerkesztette: Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


(Dráma) Szövegek Metamorfózisa. Kontaktustörténetek A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei.I.

* * * * * 2 értékelés
Gyűjtemény

(Dráma) Szövegek Metamorfózisa. Kontaktustörténetek A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei.I.


Könyvünk a Kolozsvárt 2009. június 4–7-én tartott színháztudományi konferencia szerkesztett anyagait tartalmazza. A többnyelvű, nemzetközi tanácskozás mind a színjátszásban felhasznált vagy teátrálissá tett szövegekkel, mind kontextusukkal, történetükkel, mind pedig magával a színházi jelenséggel foglalkozik. A könyv első kötete a régi »

 • ISBN: 978 606 8178 27 1
 • Szerkesztette: Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra
 • Borítóterv: IDEA PLUS

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben

* * * * * 4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben


Zsemlyei Borbála

A kicsinyítő képzők vizsgálata a nyelvészeti kutatások igen kis szeletét képezi, hiszen látszólag funkciójuk „csupán” abban merül ki, hogy az alapszót a ‘kis, kicsi’ jelentésjeggyel kiegészítsék. Az alaposabb vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy több elemzési szempont figyelembevételével részletes képet kaphatunk »

 • Felelős kiadó: Biró Annamária
 • Korrektúra: Fazakas Emese
 • ISBN: 2068-309X

Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron

* * * ½   3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron


Bitay Enikő, Márton László, Talpas János

Kalotaszeg településeiről, néprajzáról, népköltészetéről számos írás látott napvilágot. Ez a kötet egy olyan területet mutat be, amelyről kevesebbet hallott az olvasó: a tájegység egyik fontos települése, Magyargyerőmonostor műszaki történeti múltjába kalauzol el e múlt beszédes relikviáinak bemutatásával s a rájuk »

 • Szerkesztő: Kerekes György
 • Borító: Könczey Elemér
 • Fotó: ifj. Márton László
 • Ábrák: Bitay Enikő, ifj. Orbán György, Tenger János
 • ISBN: 978-606-8178-12-7

Unió vagy

* * * * * 4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Unió vagy "unificáltatás"?


Pál Judit

Magyarország és Erdély uniójának gondolata a nemzeti eszme térhódításával párhuzamosan terjedt el és vált a magyarországi és erdélyi magyar társadalom egyre szélesebb rétegeinek óhajává. Az 1848-ban törvénybe iktatott unió 1867-ben az osztrák–magyar kiegyezés nyomán lépett ismét életbe.

»

 • Szerkesztő: Biró Annamária
 • Lektorálta: Egyed Ákos, Szász Zoltán
 • ISBN: 978-606-8178-19-6