Tudományos / ismeretterjesztő kategória bejegyzései

A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról

* * * *   5 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról


Könczei Csongor

A szerző jelenleg a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Kutatási területei: etnokoreológia – etnomuzikológia, regionális, kulturális és etnikus identitások, interetnikus kapcsolatok, kulturális és társadalmi hálózatok.

 • ISBN: 978-973-8439-55-9

Kriza János Néprajzi Társaság
http://kjnt.ro/


A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai

* *       3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai


Peti Lehel

E könyv a moldvai csángók vallásos mentalitásáról, a transzcendenciával való élénk kapcsolattartást lehetővé tevő élményeikről és rítusaikról szól: mediátori és transztechnikák egyéni és közösségileg kodifikált formáiról, népi vallási specialistákról, valamint sorsukkal való küzdelmüket a vallás segítségével megvívó hétköznapi emberekről. Az »

 • ISBN: 978-606-8377-03-2

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
http://www.ispmn.gov.ro/


Ez a kő tétetett... : Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440-2012)

* * * * * 5 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Ez a kő tétetett... : Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440-2012)


Jakab Albert Zsolt

A kötet a Kolozsváron 1440 és 2012 között, a datálás és emlékállítás szándékával létrehozott feliratokat, emléktáblákat, szobrokat és emlékműveket, valamint az ezekhez kapcsolódó adatokat tartalmazza. Az adattár a történeti, a városban már nem fellelhető anyagot is felöleli. Megmutatja, hogy a »

 • ISBN: 978-973-8439-63-4

Kriza János Néprajzi Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató intézet
http://www.kjnt.ro/


Emlékállítás és emlékezési gyakorlat

* * * * * 5 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Emlékállítás és emlékezési gyakorlat


Jakab Albert Zsolt

„A 20. század közepétől fokozatosan bontakozott ki az a (történelem)antropológiai irányzat, amely rendre a figyelem középpontjába állította a folyó időhöz, a múlthoz és a múlt reprezentációjához, a történelemhez való viszonyulás típusait, az időtartamokat, a korszakok retorikáját, a történetiség rendjeit. Ezzel »


Kriza János Néprajzi Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató intézet
http://www.kjnt.ro/


Az erdélyi Csákyak

          0
Tudományos / ismeretterjesztő

Az erdélyi Csákyak


A monográfia bemutatja a Csáky birtokvagyon és politikai tekintély megalapozását a 17. század első felében, vizsgálja a család erdélyi ágát Csáky László visszatérésétől az erdélyi birtokokra, s az ott folytatott kapcsolatépítést, birtokszerzést és gazdálkodást a 17. század közepétől 1742-ig, a »

 • ISBN: 978-606-8178-39-4, 978-963-473-470-3

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Debreceni Egyetem
http://eme.ro


A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában

* * * *   3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában


Bogdándi Zsolt

Az erdélyi állam kialakulásával a fennhatósága alá került hiteleshelyek is sajátos útra leptek. A hasonló magyarországi intézményekkel azonos alapokra épülve egy különleges erdélyi intézmény, a requisitori hivatal jött létre abból a célból, hogy a társadalomnak a jogbiztosító iratok kibocsátása es »

 • ISBN: 978 606 8178 46 2

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Reformata Transylvanica: Tanulmányok az erdélyi református egyház 16-18. századi történetéhez

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Reformata Transylvanica: Tanulmányok az erdélyi református egyház 16-18. századi történetéhez


Sipos Gábor

E kötet tanulmányai jobbára az elmúlt két évtizedben születtek, nagyobbrészt a református egyháztörténet levéltári forrásaihoz való közvetlen kötődés jegyében. Újraközlésük alkalmat nyújtott a friss szakirodalom eredményeinek fölhasználására, egy-két esetben pedig a téma részletesebb bemutatására is a vonatkozó források alaposabb kiaknázása »

 • ISBN: 978-606-8178-45-5

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Hit és kételkedés

* * *     2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Hit és kételkedés


Timothy Keller

Miért engedi Isten a szenvedést? Miért van pokol? Hogyhogy csak egy igaz vallás létezik? Hogyan követhetett el az egyház ennyi igazságtalanságot? Cáfolja-e az evolúció a teremtéstörténetet? Megbízható-e a Biblia?

A sokezer főt számláló New York-i gyülekezet világhírű lelkésze, Timothy Keller »

 • Megjegyzés: A Harmat kiadóval közös kiadás.
 • ISBN: 978-963-288-077-8

Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője


Gáll Erwin

Régészeti adatok észak-erdélyi ispáni központ 11-13. Századi fejlődéséhez.

 • ISBN: 978 606 8178 32 5

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://www.eme.ro


Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19.században

* * *     4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19.században


Kovács Sándor

Az angol–magyar protestáns kapcsolatok 19. századi unitárius vonatkozásait és az unitárius egyház intézményrendszere köré épülő eseménytörténetet mutatja be a szerző úgy, hogy közben tekintélyes bibliográfiai, intézménytörténeti, archontológiai, biográfiai, helytörténeti nyersanyagot halmoz fel. A szerző ezek körében Bölöni Farkas Sándor „napnyugati” »

 • ISBN: 978 606 8178 26 4

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://www.eme.ro


Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke

* * * * * 1 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke


Gálfi Emőke

Az aradi káptalan levéltárát a 16. században a török pusztítás elől Erdélybe menekítették és sokáig tartotta magát az a tévhit, hogy itt teljes egészében elpusztult. Erre cáfol rá az a mintegy 20 oldalnyi, 16. század elejéről származó regisztrumtöredék, amelynek kivonatolására »

 • ISBN: 978-606-8178-38-7

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://www.eme.ro


Nyugtalanító írás/képek

* * * * * 2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Nyugtalanító írás/képek


Sándor Katalin

A vizuális költészet médiumköziségét a kötet a konkrét költészet, a betűköltészet és a kollázs kérdésköre felől közelíti meg, reflektálva a kép–szöveg viszonyok történeti és irányzati kontextusaira. Ebben az interpretációs keretben az intermedialitás nem csupán valamilyen médiumok közötti vagy médiumokon belüli »

 • ISBN: 978 6068178 40 0

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben

* * * * ½ 3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben


Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az iskola mint intézmény története, a pedagógus- és diáktársadalom életkörülményei és szakmai teljesítményei, az iskolalátogatás feltételei »

 • Szerkesztette: Keszeg Vilmos
 • ISBN: 978 606 8178 37 0

Erdélyi-Múzeum Egyesület
http://eme.ro


Nemzetek Erdélyben- August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája

* * *     2 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Nemzetek Erdélyben- August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája


Bíró Annamária

A 19. század első felétől kezdődően napjainkig Közép-Kelet-Európa közéleti, politikai vitáit a nemzetiségi kérdés határozza meg. Biró Annamária könyve ezeknek a vitáknak az eredettörténetét keresi egy, a 18–19. század fordulóján magyarok és szászok/németek között lezajlott, az erdélyi nemzetek eredettörténetét érintő »

 • ISBN: 978 606 8178 42 4

Erdélyi Múzeum-Egyesület
http://eme.ro


Madárnyelven- A moldvai csángók nyelvéről

* * *     6 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Madárnyelven- A moldvai csángók nyelvéről


Tánczos Vilmos

„Ökörbőgés”, „szamárordítás”, „durva parasztbeszéd”, „barbár idióma”, „az ördög kárhozott nyelve”, „botrányos korcsitúra”, „képtelen keveréknyelv”, „csiripelő madárnyelv”, „nevetséges halandzsa”, „nemlétező tálmes-bálmes”, „felháborító értelmetlenség”, „hányingert keltő zagyvaság”, „takargatnivaló szégyenfolt” – ezek azok a minősítések, amelyekkel a helyi egyházi és világi értelmiség, egyszóval »

 • ISBN: 978 606 8178 41 7

Erdélyi Múzeum- Egyesület
http://eme.ro


Kis Erdély-történet

* * * *   7 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Kis Erdély-történet


Harald Roth

“Erdély története Paul Valéry históriáról vallott nézetének legékesebb bizonyítéka. Jeles európai írónk szerint ugyanis a történelem az emberi agy kémiája által létrehozott legveszélyesebb vegyület. Az Erdélyről szóló történetírásnak eddig két kútfeje volt: az elveszett paradicsomok és az elorzott áletlehetőségek nosztalgiája. »

 • ISBN: 978-606-92145-3-4

Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben

* * * * * 4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben


Zsemlyei Borbála

A kicsinyítő képzők vizsgálata a nyelvészeti kutatások igen kis szeletét képezi, hiszen látszólag funkciójuk „csupán” abban merül ki, hogy az alapszót a ‘kis, kicsi’ jelentésjeggyel kiegészítsék. Az alaposabb vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy több elemzési szempont figyelembevételével részletes képet kaphatunk »

 • Felelős kiadó: Biró Annamária
 • Korrektúra: Fazakas Emese
 • ISBN: 2068-309X

A románok rövid története

* * *     8 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

A románok rövid története


Neagu Djuvara

„Az ember közvetlenül érintett. Lehetetlenné válik számára, hogy pusztán elbeszéljen valamit, nagy a kísértés, hogy ítélkezzék is. A történész szenvedélye – feltámasztani és magyarázni a múltat – összefonódik a hazája életében részt vállaló, az ország jövőjéért aggódó politikai átéléssel. (…)

»

 • Fordító: Horváth Andor
 • Szerkesztő: Varga Réka
 • Borító: Szabó Péter Levente
 • ISBN: 978-973-165-040-1

Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron

* * * ½   3 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron


Bitay Enikő, Márton László, Talpas János

Kalotaszeg településeiről, néprajzáról, népköltészetéről számos írás látott napvilágot. Ez a kötet egy olyan területet mutat be, amelyről kevesebbet hallott az olvasó: a tájegység egyik fontos települése, Magyargyerőmonostor műszaki történeti múltjába kalauzol el e múlt beszédes relikviáinak bemutatásával s a rájuk »

 • Szerkesztő: Kerekes György
 • Borító: Könczey Elemér
 • Fotó: ifj. Márton László
 • Ábrák: Bitay Enikő, ifj. Orbán György, Tenger János
 • ISBN: 978-606-8178-12-7

Unió vagy

* * * * * 4 értékelés
Tudományos / ismeretterjesztő

Unió vagy "unificáltatás"?


Pál Judit

Magyarország és Erdély uniójának gondolata a nemzeti eszme térhódításával párhuzamosan terjedt el és vált a magyarországi és erdélyi magyar társadalom egyre szélesebb rétegeinek óhajává. Az 1848-ban törvénybe iktatott unió 1867-ben az osztrák–magyar kiegyezés nyomán lépett ismét életbe.

»

 • Szerkesztő: Biró Annamária
 • Lektorálta: Egyed Ákos, Szász Zoltán
 • ISBN: 978-606-8178-19-6